veelgestelde vragen

vragen over de kennisvoucher

Wat wordt er verstaan onder de leervraag?
Een vraag waaruit blijkt welke ontwikkeling op het gebied van cultureel ondernemerschap noodzakelijk is en welke kennis er nodig is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
Wat wordt er verstaan onder subsidiabele activiteiten voor een kennisvoucher?
Subsidie kan worden verstrekt aan projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap.

Cultureel ondernemerschap is ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen.

Hierbij dient aandacht te worden besteed aan (tenminste) de volgende met elkaar samenhangende aspecten:
 • Artistiek inhoudelijke verdieping
 • Publiek & draagvlak
 • Internationalisering
 • R&D
 • Talentontwikkeling
Maar ook:
 • Vergroten (eigen) inkomsten
 • Analyse van de eigen (bedrijfs)activiteiten
 • Organisatie ontwikkeling
 • Het bevorderen van samenwerking binnen en buiten de culturele sector
 • Versterken van de marketing al dan niet gebruikmakend van nieuwe data analyse technieken.
Waar vind ik een goede expert?
Een goede expert (of coach) is iemand die over specifieke deskundigheid beschikt op het te versterken onderdeel van cultureel ondernemerschap. Hulp nodig bij het vinden van de juiste expert? Wij hebben inmiddels ruime ervaring met verschillende experts en denken graag met je mee!

 
Waar moet een aanvraag voor een kennisvoucher uit bestaan?
 • Een projectplan waaruit een duidelijke leervraag naar voren komt op het gebied van cultureel ondernemerschap.
 • Een sluitende begroting, voorzien van een specificatie en toelichting.
 • Offerte op maat en cv van de betrokken expert.
Hoe vaak mag ik een kennisvoucheraanvraag indienen?
Je mag maximaal twee kennisvoucheraanvragen indienen in twee jaar tijd.
Hoe hoog is de bijdrage voor een kennisvoucher uit de impulsgelden?
De maximale bijdrage uit de impulsgelden bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 8000 euro.

voorbereiding en advies

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een aanvraag binnen het impulsgeldenprogramma?
 • Neem desgewenst contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie).
 • Bekijk de informatie op deze website.
 • Lees de volledige regeling en de toelichting daarop zorgvuldig door (§7 Kennisvouchers).
 • Bekijk eerder gehonoreerde projecten.
 • Lees de handreiking opstellen begroting.
 • Op www.bkkc.nl/voor-aanvragers vind je alle documenten, handreikingen en downloads terug.
Moet ik vooraf verplicht advies inwinnen?
Nee, dat hoeft niet. Het is een vrije keuze om informatie of advies in te winnen. Neem daarvoor contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie). We helpen je graag verder. Dat biedt overigens geen garantie voor financiering.
Bij wie moet ik zijn als ik behoefte heb aan advies?
Hieronder vind je de contactpersoon wat betreft kennisvouchers:

vragen over begroting

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?
Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.
Hoe zit het met de btw?
 • Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.
 • Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet verrekenbare btw op in je begroting.
 • Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.
Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?
De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.
Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?
Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.
Mag ik subsidies stapelen?
Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn twee uitzonderingen:
1. Buurtcultuurfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant;
2. Brabant C Fonds.
Wanneer er voor je project reeds financiering is versterkt of zal worden versterkt door van een van deze fondsen, kom je niet meer in aanmerking voor impulsgelden.

Neem bij twijfel contact op met een adviseur van bkkc of Kunstbalie.

vragen over procedure

Wat is een bankverklaring?
Deze verklaring geeft aan op welk rekeningnummer en ten name van wie een toegekende subsidie impulsgelden overgemaakt dient te worden. De bankverklaring is hier te downloaden en deze dien je te uploaden als je een aanvraag doet via digitale aanmeldsysteem.

Indien het een organisatie betreft, moet de bankverklaring ondertekend worden door een of meer bestuursleden (rechtsgeldige vertegenwoordigers) die daartoe gemachtigd zijn. Dat kun je terugzien in je eigen statuten en inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing). In het merendeel van de gevallen blijkt dat er getekend moet worden door minimaal twee bestuursleden tezamen.
Wat is een uittreksel KvK?
Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
Wanneer moet ik een samenwerkingsovereenkomst aanleveren?

Je moet een samenwerkingsovereenkomst aanleveren als er sprake is van een samenwerkingsverband en dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid bezit. De subsidie wordt dan aangevraagd door één deelnemer van het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid. Het project draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband door middel van het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Download deze verklaring hier.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?
Vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) moet je rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.
 
Bezwaar maken, hoe doe ik dat?
Tegen een negatief besluit kan binnen 6 weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

vragen over publiciteit

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?
Ja. Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden hebt gehad, dien je dat zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hoe je dat doet lees je in de toolkit | disclaimer impulsgelden.
 
Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?
Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl.
 
Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.
 

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een maker?
Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een culturele instelling?
Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?
Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).

meer weten over de kennisvoucher? neem contact op met luc begas

013 7508433 l.begas@bkkc.nl