veelgestelde vragen

subsidie impulsgelden

Wat wordt er verstaan onder subsidiabele activiteiten van een impulsgeldenaanvraag?
Subsidie kan worden verstrekt aan projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De betekenis van het project moet verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel: de aanvrager moet kunnen aangeven wat de relevantie van het project is bezien vanuit de bredere context van het Brabantse cultuursysteem.

Bij het Brabants cultuursysteem is het van belang in welke mate de subsidieaanvrager bijdraagt aan een samenhangend stelsel van diverse partijen in het culturele veld in Brabant, met name door het ontplooien van voor de aanvrager nieuwe activiteiten.

De aanvraag wordt in relatie gezien met wat er verder in Brabant gebeurt. Er wordt gelet op de aanwezigheid van samenwerkingsverbanden die de aanvrager heeft met andere Brabantse partijen, hoe de aanvrager een rol vervult in de ketens binnen het cultuursysteem in Brabant en hoe de aanvrager bijdraagt aan de doelstellingen zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant.
Wat wordt er verstaan onder artistieke kwaliteit?
Zowel de beschrijving van de activiteiten, als de wijze waarop het werkproces is ingericht zijn relevant.
Er wordt ingezoomd op de begrippen:
  1. Visie; artistiek-inhoudelijke visie van de instelling die zich vertaalt in een samenhangende programmering.
  2. Oorspronkelijkheid; de eigenheid en de herkenbaarheid van de projecten en hun onderscheidende kwaliteiten.
  3. Vakmanschap; de kennis, vaardigheden, ervaring en competenties van de betrokken makers en uitvoerenden.
  4. Zeggingskracht; de overdracht op het publiek. Zeggingskracht geeft aan in hoeverre een werkc.q. dienst of activiteit erin slaagt uitdrukking te geven aan een oorspronkelijk idee. Met zeggingskracht gaat het tevens om de impact van het project: spreekt het project het publiek aan? Maakt het iets los bij toeschouwers?
De aritstieke kwaliteit wordt altijd bezien vanuit de context van de aanvrager of, in het geval van een aanvrager uit het niet-culturele domein, vanuit de context van de culturele samenwerkingspartner.
Wat wordt er verstaan onder ontwikkeling?
Je moet kunnen aangeven wat de relevantie van de aanvraag is en welk beoogd resultaat je daarmee wilt bereiken. De beoogde ontwikkeling kan betrekking hebben op het verkennen, het vernieuwen of het versterken van bijvoorbeeld:
  • samenwerkingsverbanden binnen en/of buiten de eigen (kunst)discipline,
  • (artistieke) productontwikkeling,
  • vormen van publieksbenadering en -binding,
  • (aspecten van) de bedrijfsvoering,
  • vormen van financiering,
  • verbindingen van de culturele sector met andere domeinen,
  • de relatie tussen kunst & samenleving.
De betekenis van het project moet verder reiken dan alleen het belang van de aanvrager zelf. Oftewel, de aanvrager moet kunnen aangeven wat de relevantie is van het project bezien vanuit de bredere context van het Brabantse cultuursysteem.
Wat wordt er verstaan onder toekomstbestendig?
Het project heeft een duurzaam karakter. Met het project wil je ergens naartoe werken. Dit in tegenstelling tot een incidentele activiteit. Je dient verder te kijken dan alleen de subsidieperiode. Je moet zichtbaar kunnen maken hoe het project na de impulsbijdrage doorgang vindt of hoe de resultaten van het project in de toekomst worden ingebed in de reguliere beroepspraktijk/organisatie.
Wat wordt er verstaan onder passend honorarium?
Er wordt een redelijke vergoeding voor makers verwacht gelet op de aard van het werk en de ingezette arbeidsuren.
Wat wordt er verstaan onder productiemiddelen?
Productiemiddelen zijn alle (hulp)middelen die ingezet worden om een productie (een voorstelling, tentoonstelling, manifestatie, publicatie, onderwijsprogramma etc.) tot stand te brengen. Kosten voor productiemiddelen hebben betrekking op alle kosten en ureninzet die direct toe te rekenen zijn aan het maken en/of tonen van die productie.
 
Wat is de maximale subsidiebijdrage uit de impulsgelden?
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 124.999 euro. In principe komen alle kosten van de aanvrager in aanmerking voor subsidie, mits noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.
Wanneer mag ik starten met mijn project?
Er moet minimaal 13 weken zitten tussen moment van indienen (dat wil zeggen het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) en de start van de uitvoering van je project.
 

voorbereiding en advies

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een aanvraag binnen het impulsgeldenprogramma?
  • Neem desgewenst contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie).
  • Bekijk de informatie op deze website.
  • Lees de volledige regeling en de toelichting daarop zorgvuldig door (§6 Impulsgelden).
  • Bekijk eerder gehonoreerde projecten.
  • Lees de handreiking opstellen begroting.
  • Lees de handreiking ondernemingsplan.
  • Op www.bkkc.nl/voor-aanvragers vind je alle documenten, handreikingen en downloads terug.
Moet ik vooraf verplicht advies inwinnen?
Nee, dat hoeft niet. Het is een vrije keuze om informatie of advies in te winnen. Neem daarvoor contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant (voorheen bkkc & Kunstbalie). We helpen je graag verder. Dat biedt overigens geen garantie voor financiering.
Bij wie moet ik zijn als ik behoefte heb aan advies?
Hieronder vind je de contactpersonen voor subsidie impulsgelden:
In gesprek met de Adviescommissie: wat kan ik verwachten en hoe bereid ik me hierop voor?
Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van max. 5 minuten en vervolgens vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. In totaal duurt het gesprek met de Adviescommissie ca. 35 minuten.

Een overzicht van de commissieleden vind je hier.

Aan iedere indientermijn zijn vaste pitchdagen verbonden:
- indientermijn 1 | gesprekken Adviescommissie: week 8 en 9 / laatste 2 weken februari
- indientermijn 2 | gesprekken Adviescommissie: week 23 en 24 / eerste 2 weken juni
- indientermijn 3 | gesprekken Adviescommissie: week 44 en 45 / laatste week oktober en eerste week november

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

vragen over begroting

Hoe stel ik een begroting op en waar moet ik op letten?
Een begroting moet sluitend en solide zijn en voorzien van specificatie en toelichting. De inkomsten moeten matchen met de uitgaven. Zie de handreiking begroting voor hulp bij het opstellen van een begroting en alle eisen waar een begroting aan moet voldoen.
Wat wordt er verstaan onder solide begroting?
Dat de begroting betrouwbaar is. Oftewel: de opgenomen inkomsten en uitgaven zijn aannemelijk en realistisch en er is sprake van een evenwichtige verhouding tussen de begroting en het plan.
 
Hoe zit het met de btw?
  • Als je volledig btw-plichtig bent moet de begroting exclusief btw opgesteld worden.
  • Als je niet of gedeeltelijk btw-plichtig bent neem je de niet-verrekenbare btw op in je begroting.
  • Neem bij twijfel contact op met je belastingadviseur.
Hoe bereken ik een subsidiabel uurtarief?
De uurtarieven van interne loonkosten en evt. leden van het samenwerkingsverband kun je op drie manieren berekenen. Zie daarvoor artikel 3, 4 en 5 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijze Noord Brabant.
 
Mag ik diensten en uren die projectpartners bijdragen kapitaliseren op mijn begroting?
Ja. De economische waarde van deze uren, diensten of goederen mag worden opgevoerd in de begroting. Je moet dat wel middels een onderhandse overeenkomst tussen de samenwerkingspartners hebben vastgelegd.
Mag ik subsidies stapelen?
Je mag natuurlijk niet voor dezelfde kosten waarvoor je al subsidie hebt ontvangen, ook nog impulsgelden aanvragen. Binnen het project kan je wel verschillende subsidies combineren met impulsgelden. Er zijn wel uitzonderingen. Voor het project waarvoor je impulsgelden aanvraagt, mag géén financiering worden versterkt op grond van:
  • Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (daaronder vallen §1 Nationale Brabantse basisinfrastructuur, §2 Brabantse basisinfrastructuur, §3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur, §4 Amateurkunst, §5 Jeugdcultuurfonds Brabant, §6 Impulsgelden, §7 Kennisvouchers, §8 Crowdfunding, §9 Talenthub Brabant, §10 Makersregeling);
  • §1 Buurtcultuur van Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant;
  • het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds.
Neem bij twijfel contact op met een adviseur van Kunstloc Brabant.

vragen over procedure

Hoe zit het met het onderscheid tussen kleine en grote aanvragen?
Bij aanvragen tot 50.000 euro vragen we om een projectplan (max. 4 A4) en begroting. Bij aanvragen van 50.000 euro of meer vragen we om een ondernemingsplan toegespitst op het project (max. 10 A4) en meerjarenbegroting (minimaal 3 jaar). Het gaat bij dit onderscheid om de totale impulsbijdrage en dus niet om de totale begroting of de impulsbijdrage per jaar.
 
Waaruit bestaat de volledigheidstoets?
Voordat je wordt uitgenodigd voor het gesprek met de Adviescommissie, wordt je aanvraag gecheckt op volledigheid. Er wordt dan gecontroleerd of de juiste documenten zijn geüpload en of deze documenten aan de formele vereisten voldoen.
Waarop word ik beoordeeld door de Adviescommissie?
De Adviescommissie beoordeelt je subsidieaanvraag op basis van de subsidievereisten.
Wat is een uittreksel KvK?
Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister met informatie over de rechtspersoon, onderneming, vestiging(en), naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Indien je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit uittreksel aanleveren. Je kunt het gemakkelijk opvragen op de website van de KvK. Het uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
Wanneer moet ik een samenwerkingsovereenkomst aanleveren?

Je moet een samenwerkingsovereenkomst aanleveren als er sprake is van een samenwerkingsverband en dit samenwerkingsverband géén rechtspersoonlijkheid bezit. De subsidie wordt dan aangevraagd door één deelnemer van het samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid. Het project draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband door middel van het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Download deze verklaring hier.

Wat is de doorlooptijd van mijn aanvraag?
Vanaf het moment van indienen (d.w.z. het uploaden van je aanvraag in het digitale aanmeldsysteem) moet je rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.
 
Wat is een beschikking?
De verlening beschikking is een officiële brief met daarin het besluit tot subsidieverstrekking van een X bedrag. Hierin staan ook de tegenprestaties, de afspraken met betrekking tot kennisdeling en overleg, de betaalbaarstelling en de formele voorwaarden vermeld.

Na afronding van het project waarvoor je subsidie ontvangt en het aanleveren van een inhoudelijk en financieel eindverslag, ontvang je een vaststelling beschikking: een officiële brief waarmee de subsidie definitief wordt vastgesteld.
Bezwaar maken, hoe doe ik dat?
Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken formeel bezwaar worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je hier.

vragen over publiciteit

Moet ik ondersteuning door middel van impulsgelden publicitair zichtbaar maken?
Ja. Op het moment dat je een bijdrage uit de impulsgelden hebt gehad, dien je dat zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we laten zien dat de provincie Noord-Brabant investeert in kunst en cultuur. Dat is belangrijk, omdat we willen laten zien wat die investering allemaal mogelijk maakt. Niet in ingewikkelde beleidstaal, maar in concrete projecten. Hoe je dat doet lees je in de toolkit | disclaimer impulsgelden.
 
Kan Kunstloc Brabant mij helpen bij het genereren van publiciteit voor mijn project?
Voor wat hoort wat. Wij willen qua publiciteit ook iets voor jou doen. Houd ons daarom vooral op de hoogte van de voortgang van je project. Dat vinden we leuk, én we kunnen je helpen om jouw project zichtbaar te maken voor een breder publiek. Dat doen we via onze website en sociale media, maar ook via Mestmag.nl.
 
Om te voorkomen dat je ons wekelijks moet bellen of mailen, hebben we een slimmigheidje bedacht: tag ons op sociale media en/of vermeld vooral de hashtag #impulsgelden. Wij monitoren alles wat er rondom impulsgeldenprojecten gebeurt, en geven je project qua zichtbaarheid graag een duwtje in de rug.
 

vragen over soort aanvragers

Wat verstaan we onder een maker?
Een individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een culturele instelling?
Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.
Wat verstaan we onder een privaatrechtelijke rechtspersoon?
Dat is een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze (NV) -of besloten vennootschap (BV).
Wat verstaan we onder publiekrechtelijk persoon?
Staat, provincie, gemeente of waterschap.

meer weten over de subsidie impulsgelden? neem contact op met een van onze adviseurs of met marit oosterom

013 7508423 m.oosterom@bkkc.nl