terug naar nieuwsoverzicht

onder vuur

De laatste weken ligt bkkc nogal onder vuur. Na een avond in het cultureel café in Tilburg, waar ik in gesprek ging met Anton Dautzenberg, verscheen er digitaal een artikel waarin de kritiek op bkkc niet mals was. Feiten, interpretaties en meningen liepen daarbij door elkaar. Vervelend, maar iedereen heeft recht op een eigen mening. Toen ik echter afgelopen week zag dat in het Brabants Dagblad interpretaties en meningen inmiddels als correcte feiten werden gepresenteerd, vond ik het tijd om wel te reageren.

Chris van Koppen, directeur bkkc

Om maar met het meest vervelende onderdeel te beginnen: in het artikel stond, dat ik van mening ben dat kunstenaars die ‘schuren’, die een controversiële mening hebben, niet meer financieel gesteund moeten worden. In deze weergave van mijn gesprek met Anton ontbreekt elke nuance. Maar ik neem het mezelf ook kwalijk, dat ik blijkbaar niet duidelijk genoeg ben geweest voor iedereen. Daarom nu glashelder: dat is grote onzin.

Wat ik wel gezegd heb, is dat principes hebben en ze uitdragen zeer te prijzen is, en dat ik Anton ook zeer bewonder om zijn principiële houding als het over voor hem belangrijke zaken gaat. Maar, en daar zit de interpretatie en ik hecht eraan dat hier te nuanceren: dat heeft ook consequenties. Daarbij strijk je ook mensen tegen de haren in, die besluiten dat ze bijvoorbeeld niet meer met je samen willen werken. Dat is de prijs die je betaalt voor principes. Die hoort erbij. Je kunt niet principieel zijn, maar de consequenties daarvan niet willen aanvaarden. Principes en hun consequenties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het voor veel mensen moeilijk om principieel te zijn, en daarom heb ik er ook bewondering voor als je dat wel bent, wel durft te zijn.

Op geen enkele manier heb ik willen zeggen dat je geen subsidie moet krijgen als je tegendraads en principieel bent. Integendeel. Controversieel zijn, schuren, een tegendraads standpunt innemen: dat is precies wat kunstenaars naar mijn mening moeten doen. Het debat openen, verscherpen, versterken. Mensen na laten denken, anders tegen zaken aan laten kijken. Het is, zoals heel terecht werd geconstateerd in diverse reacties, wat kunst en kunstenaars de moeite waard maakt. En dat we dat ook waarderen, blijkt wel uit de projecten die we subsidiëren.
 
In de naweeën van deze gedenkwaardige avond kwam nog een groot aantal kritiekpunten naar voren. Ik ga proberen er zo veel mogelijk te benoemen. En er iets over te zeggen.
 
bkkc is buiten andere overhead jaarlijks ruim € 2 miljoen kwijt aan (soms vorstelijke) salarissen (waarbij mannen veel meer verdienen dan vrouwen) en € 340.000 aan huisvesting
Dat zijn heel veel verwijten in één. Om de brei aan cijfers te ontrafelen:
  • A: De totale bedrijfskosten zijn € 2,7 miljoen. Het grootste deel daarvan (90 procent) is personeel en huisvesting.
  • B: De personeelskosten zijn € 2 miljoen. Daarvan is € 1,5 miljoen salariskosten (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld). De overige € 0,5 miljoen is sociale lasten en pensioenpremies.
  • C: Over die vorstelijke salarissen: bij bkkc betalen we onze werknemers volgens de geldende cao, zoals elke werkgever moet doen.  In ons geval is dat de cao voor (provinciale) ambtenaren. De gemiddelde ambtenaar verdient (bruto) € 44.700 per jaar, onze werknemers verdienen gemiddeld € 42.600. Dat is niet riant, maar marktconform. Ik kan me voorstellen dat, als je kunstenaar bent en moeite hebt je brood te verdienen, je dit een vorstelijk salaris vindt. Maar het is natuurlijk maar net waar je het mee vergelijkt. Ik vind de vergelijking met andere werknemers die hetzelfde soort werk in loondienst doen heel reëel.
  • D: Over mannen en vrouwen. De tabel in ons jaarverslag nodigt uit tot verkeerde interpretaties. Dat doen we dus voortaan anders. Het gemiddelde maandloon (op basis van een volledige werkweek) van de mannen bij bkkc was in 2015 € 4.152, in 2016 € 4.076, dat van de vrouwen in 2015 € 3.386, in 2016 € 3.543. Dus inderdaad: de mannen verdienen gemiddeld iets meer dan de vrouwen. Dat verschil wordt echter volledig verklaard doordat de mannen gemiddeld wat langer in dienst zijn dan de vrouwen en doordat, het is niet anders, ik, de directeur, een man ben.
  • E: De huisvestingskosten zijn inderdaad hoog. Erg hoog. Toen wij in 2009 onze intrek namen aan de Spoorlaan was dat als tijdelijk bedoeld. De gemeente Tilburg zou voor ons binnen vijf jaar definitieve, veel goedkopere huisvesting realiseren in het Veemarktkwartier. Dat is (vastgoedcrisis, financiële crisis) niet gelukt. In plaats daarvan gaan we nu, met vertraging, naar de Spoorzone. Vorige week zijn daarvoor de contracten getekend. Met als gevolg dat vanaf 2019 onze huisvestingskosten scherp zullen dalen, met meer dan € 100.000 per jaar.
En dat brengt me bij de zaak over de BTW, waarover recent in het Brabants Dagblad stond dat bkkc de gemeente in de gesprekken over herhuisvesting ten onrechte heeft laten weten BTW-plichtig te zijn. Voor alle duidelijkheid: bkkc ís BTW-plichtig en heeft daarover geen onjuiste informatie gegeven. We betreuren het dat uit die juiste informatie door miscommunicatie verkeerde conclusies zijn getrokken over de mogelijkheid de aan bkkc in rekening te brengen huur met BTW te belasten. En dat die verkeerde conclusies pas in een laat stadium zichtbaar zijn geworden.  Daar hadden zowel de gemeente als wij wat scherper op moeten zijn.
 
de meeste subsidie van de provincie gaat op aan het in stand houden van de organisatie, en maar een klein deel gaat naar cultuur
De totale begroting van bkkc bedroeg in 2015 € 6,2 miljoen. Daarvan was € 2,9 miljoen impulsgelden – dat bedrag komt volledig ten goede aan culturele initiatieven. Van de provincie kreeg bkkc € 2,4 miljoen. Uit ‘de markt’ haalde bkkc nog eens € 0,9 miljoen.

Je kunt zeggen dat die € 3,3 miljoen worden gebruikt om de organisatie ‘in stand te houden’. Maar dat ‘in stand houden’ dient een doel. We voeren met dat geld onze provinciale opdrachten uit. We adviseren, aan de provincie maar vooral aan makers. Los van het impulsgeldenprogramma voeren we jaarlijks honderden advies- en loopbaangesprekken met individuele makers. We organiseren bijeenkomsten om kennis te delen en ontmoetingen te realiseren. We koppelen makers aan opdrachtgevers – in 2016 ging het om 45 opdrachten waarbij 130 kunstenaars waren betrokken. We maken Brabantse cultuur zichtbaar.

Als platform openen wij gemakkelijker deuren naar gemeenten, landelijke overheid en (rijks)fondsen. Op onze werkconferenties over Talentontwikkeling (2015) en Publiek (2016) waren onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Raad voor Cultuur, Fonds Podiumkunsten, Stichting Doen, VSBfonds en Mondriaanfonds aanwezig. Allemaal activiteiten die indirect wel degelijk financieel bijdragen aan de sector. We proberen dat de komende tijd inzichtelijker te maken.
 
het impulsgeldenprogramma is inefficiënt en de procedure is stroperig
Het impulsgeldenprogramma is in maart 2013 gestart als een reactie op de cumulatie van landelijke bezuinigingen op cultuur. Met de politieke opdracht van Provinciale Staten de sector te versterken en de positionering van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld te vernieuwen, volgens sommigen om zo de sector uiteindelijk minder afhankelijk van overheidsfinanciering te maken. Dat is een politieke keuze.

Het impulsgeldenprogramma is een experiment. Het werkt met een nieuw instrumentarium: naast subsidies zijn kennisvouchers, leningen, garantstellingen en crowdfunding een rol gaan spelen. Nadrukkelijker worden in ruil voor subsidies tegenprestaties gevraagd. Niet langer worden aanvragen in besloten commissies disciplinegewijs beoordeeld; aanvragers wordt gevraagd in het openbaar te pitchen voor een breder samengestelde, onafhankelijke jury.

We zijn aan de slag gegaan met een zo goed mogelijke regeling, maar waren ons er wel van bewust dat we door het experimentele karakter problemen tegen zouden komen. Learning by doing, zogezegd.

Uit de evaluatie, halverwege het programma, bleek inderdaad een aantal knelpunten. Reden om samen met de provincie én met de Kunst van Brabant de regeling heel kritisch te bekijken, en een aantal verbeteringen door te voeren. Er wordt nu gekeken of die juridisch inpasbaar zijn. Begin volgend jaar komt de provincie dan met een aangepaste regeling. Dat neemt niet weg dat we met de impulsgelden veel hebben bereikt.

In totaal is sinds de start van het impulsgeldenprogramma € 6,8 miljoen verdeeld. Daarmee zijn alleen al in 2016 projecten mogelijk gemaakt met een totale omzet van ongeveer € 28,5 miljoen. Ongeveer 60% van dat bedrag was geld voor het realiseren van producties. Bij die producties waren vele honderden makers betrokken. Waarbij wij er op proberen te letten dat die makers een eerlijke honorering krijgen, geen sluitpost op de begroting zijn.

Interessant is dat veel Brabantse projecten die impulsgelden hebben ontvangen ook werden gehonoreerd door gemeenten, landelijke fondsen, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie en Brabant C. Een indicatie dat de impulsgelden doen waarvoor ze bedoeld zijn: makers en organisaties verder brengen.
 
het impulsgeldenprogramma voorziet niet in de vraag naar productiemiddelen en het is ontoegankelijk voor individuele makers
Het is een misverstand dat het impulsgeldenprogramma geen productiegeld biedt. Producties maken een vanzelfsprekend deel uit van de projecten die via het impulsgeldenprogramma worden gefinancierd. Ze zijn geen doel op zichzelf, maar maken deel uit van trajecten die voorbij de eerstvolgende productie kijken. Ook individuele makers weten er zo inmiddels succesvol gebruik van te maken. Ik noem beeldend kunstenaars Paul Segers, Paul Bogaers, muzikanten Thijs Schrijnemakers en Mitchel van Dinther (Jameszoo), filmmaker Chiel Overkamp en ontwerper Michiel van der Kley. Individuele makers maken ook op steeds grotere schaal gebruik van crowdfunding onder de paraplu van het impulsgeldenprogramma. Er werden 134 projecten gerealiseerd, die tezamen meer dan € 1,3 miljoen ophaalden.

Op het gebied van talentontwikkeling is in samenwerking met de provincie en de culturele sector een nieuwe werkwijze ontstaan waarbij het individuele talent centraal staat, maatwerk geleverd wordt en een flexibel netwerk om het talent heen staat. Gedurende de achterliggende vier jaar profiteerden zo’n 400 jonge makers van enige vorm van talentontwikkeling, die direct of indirect door bkkc zijn ondersteund. Voorbeelden zijn Aart Strootman, Lookapony (muziek) en Katja Heitman (dans). Voor de provincie was het reden was om in de komende beleidsperiode het programma te verzelfstandigen en er jaarlijks structureel € 1 miljoen voor te reserveren.
 
en tenslotte, heel recent: bkkc heeft ervoor gezorgd dat Muzieklab geen subsidie meer krijgt
In het Brabants Dagblad van 17 december wordt ons meer macht en invloed toegeschreven dan we hebben. Het belangrijkste misverstand dat uit de wereld moet worden geholpen: bkkc zou beoordelaar zijn van projecten binnen het impulsgeldenprogramma. Dat is ronduit onwaar. Projecthouders pitchen hun plannen voor een onafhankelijke jury en de aanvragen worden vervolgens door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Dat levert hier intern ook wel eens onverwachte uitkomsten op. Die onafhankelijke jury was kritisch over de aanvraag van Muzieklab. Het gevolg was dat er een lager (en volgens Muzieklab ontoereikend) subsidiebedrag werd toegekend.
 
En dan tot slot: we zouden te dicht bij de provincie staan en niet onafhankelijk zijn. Daar kan ik kort over zijn: dat klopt. We zijn een provinciale uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van de provincie werkt. We maken werkplannen waarin we duidelijk maken hoe wij provinciaal geld investeren om bij te dragen aan de provinciale doelen. Ook in 2017 gaan we dat weer met heel veel inzet, heel veel deskundigheid en heel veel plezier doen.
 
Ik wens je heel fijne feestdagen, en een goed, gezond en cultureel rijk 2017!

Reageren? Neem contact op met een van onze adviseurs of stuur een mail naar communicatie@bkkc.nl