terug naar projectoverzicht

bkkc connects | vormgeven aan opdrachtgeverschap

project - kennis & dialoog

Wat is goed opdrachtgeverschap, hoe ga je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar om? Met welke regels en normen dien je rekening te houden, en waar kun je met een gerust hart ruimte geven en nemen? Wat draagt in positieve zin bij aan de beroepspraktijk van vormgevers, en waar liggen de pijnpunten? Hoe kunnen we leren van nieuwe vormen, initiatieven en ervaringen uit de designwereld?

Kennisdeling is van grote waarde, vooral nu we werken aan een nieuwe Fair Practice Code voor de creatieve industrie die moet bijdragen aan transparantie, solidariteit, diversiteit, onderling vertrouwen en een duurzame ontwikkeling van de sector.

inleiding door BNO

BNO, de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, vertelt vanuit eigen ervaring en neemt je mee langs verschillende typen opdrachten. Van de klassieke productvormgever tot de vormgever die zich onderdompelt in het stadslab of in een collectief meewerkt aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. BNO ziet de succesverhalen, maar krijgt ook te maken met situaties waarin het niet goed gaat. Wat kan beter, en wat zijn de ideale voorwaarden voor een geslaagde opdracht?

rondetafelgesprek

Na deze opening gaan we onder leiding van moderator Nathan de Groot het gesprek aan met de andere genodigden en met het publiek dat uit vormgevers, opdrachtgevers, overheden en andere belangstellenden bestaat. De overige genodigde sprekers zijn: Wim van Wanrooij (IBN), Anouk Siegelaar(BNO), Roel Stavorinus (design manager, jurylid Best Client Award), Marieke Ladru (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en Jos Hardeman (Eduventure en Smart Design to Market) zullen het forum completeren.

Wim van Wanrooij is Directeur Productie bij IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant). IBN bestaat uit IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie en IBN Kwekerijen - marktgerichte bedrijven met een bijzondere opdracht: zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde arbeid brengen. IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen en (logistieke) samenwerking in onder meer de vormgevingsbranche. 

Anouk Siegelaar is respectievelijk adjunct-directeur / jurist en bij BNO, de brancheorganisatie van de ontwerpsector in Nederland.

Roel Stavorinus is design manager en jurylid voor de Best Client Award van de Dutch Design Awards.

Marieke Ladru is adjunct-secretaris Activiteitenprogramma's, Meerjarige programma's. Festivals en Talentontwikkeling bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, en digitale cultuur.

Jos Hardeman is directeur van Eduventure, een stichting die zich inzet voor het bevorderen van ondernemerschap bij studenten en pre-startups. Tevens is Jos directeur en oprichter van Smart Design to Market: een talentontwikkelingstraject voor afgestudeerde ontwerpers; een initiatief dat ASML ondersteunt in samenwerking met de provincie Noord Brabant. Het doel is om jonge ontwerpers te helpen hun afstudeerwerk naar de markt te brengen.

Elke genodigden brengt een praktijkvoorbeeld in waar zij nauw bij betrokken zijn. Naar aanleiding van een korte presentatie van die casus gaan we met de genodigden en het publiek in gesprek. Een viertal kwesties stellen we in de discussie aan de orde, die nauw verwant zijn aan elkaar. Elke casus raakt één of meer van onderstaande kwesties.

de vier kwesties

intellectueel eigendom | De vermaatschappelijking van het opdrachtgeverschap leidt tot de situatie dat meerdere partijen betrokken zijn bij de formulering van de opgave en / of bij de realisatie van het ontwerp. Dan doemt de vraag op: wat is van wie? Wie is eigenaar van het ontwerp dat in co-creatie ontstaat? Wie is eigenaar van het idee of het ontwerp dat je tijdens de brainstormsessie aan een geeltje of een schetsblok toevertrouwde? Hoe regelen we dit goed?

honorering | Hoe, en wanneer maak je als ontwerper kenbaar dat professionele kwaliteit een prijs heeft? Met name bij opdrachten met een lange aanloop, inspraakprocedures en publieksparticipatie is dat een heikel punt. Waar stopt de voorinvestering? En wie betaalt de rekening? Een ander aspect daarvan is: de initiatiefnemer die draagvlak zoekt voor zijn plannen en ontwerp maakt zich in participatieve projecten met betrokkenen die niet betaald worden voor hun bijdrage al snel verdacht. Want de ontwerper heeft het wel over sociaal/maatschappelijke waarde, maar zit die er niet alleen voor eigen gewin? Ook bij meer reguliere opdrachten geldt: wanneer ga je op je als ontwerper op je strepen staan? In de wetenschap dat je concurrenten klaar staan om het stokje over te nemen. En, van de andere kant bezien, hoe voorkom je als opdrachtgever dat in een opdrachtsituatie frictie ontstaat?

artistieke kwaliteit en autonomie binnen samenwerkingen waar meerdere belangen spelen | Wie bewaakt de kwaliteit? Hoe voorkomen we dat ontwerpen in co-creatie, waar iedereen zijn zegje over heeft gedaan, hun scherpte en eigen signatuur verliezen? Leidt co-creatie tot SBS6-vormgeving? Of hoeven we ons daarover niet druk te maken?

de open call | een uitstekend instrument voor opdrachtgevers, fondsen en overheden om ideeën op te halen, actuele ontwikkelingen op te sporen en belangrijke onderwerpen te agenderen. Maar wat betekent het voor de ontwerper zelf? Kijk naar bijvoorbeeld honorering en intellectueel eigendom. 

expo

De bijeenkomst sluit aan op de tentoonstelling Brabant Wunderkammer die nog loopt t/m 31 december 2017. In de exporuimte van bkkc is een overzicht van Brabantse vormgeving te zien dat in het kader van het designjaar wordt gepresenteerd.

aanmelden

We willen door het gesprek met elkaar aan te gaan kennis delen over opdrachtgeverschap zodat we elkaars standpunten en belangen beter leren begrijpen en gezamenlijk komen tot heldere afspraken en praktische handreikingen voor de creatieve sector. Je bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

aanmelden

meer weten over opdrachtgeverschap? neem contact op met Bas Veldhuizen